ÅBENT BREV til Naturstyrelsen Nordsjælland

Til Naturstyrelsen Nordsjælland

I Tisvilde Lokalråd, der repræsenterer borgerne i 3220 Tisvilde og dermed en stor del af den befolkning, der er nabo til og daglige brugere af Tisvilde Hegn, har vi, som I ved, fulgt debatten omkring brugen af Tisvilde Hegn, herunder dens, i disse år voldsomt stigende, benyttelse som udfoldelsesplads for forskellige af fritidskulturens udtryksformer.

Vel vidende, at Tisvilde Lokalråd ikke har nogen formel demokratisk kompetance, så har vi i sagens natur ikke haft nogen reel indflydelse på den proces, der nu er i færd med at omdanne ”vores” skov. Vi har derimod luftet den stemning, vi fornemmer som gældende for majoriteten af byens borgere.

I forbindelse med den kontakt med Naturstyrelsen, som vi har haft omkring motionsidrættens indtog i ”vores” skov, blev vi, som afslutning på den skriftlige kommunikation, sammen med DOF og Naturfrednings-foreningen indkaldt til et informationsmøde på Ostrupgård i Græsted, for at blive orienteret om Naturstyrelsens belutning for anvendelsen af skoven som rekreationsplads for MTB-cyklister. Vi var udmærket klar over, at vi selvfølgelig havde udtaleret, men ikke nogen form for egentlig indflydelse på projektet, og vi betingede os inden mødet, at vi ikke efterfølgende ville blive anvendt i medierne som en medbesluttende deltager i projektet, og derved skulle fremstå som garant for legitimiteten af projektet på vegne af hele Tisvildeleje. Dette fordi vi ikke havde været en del af hverken planlægnings- eller beslutningsfasen, – hvortil udelukkende fritidssportens organisationer og klubber var inviteret.

I et senere svarbrev fra skovrider Jens Bjerregaard Christensen til Foreningen af grundejere i Tibirke Bakker bliver vi imidlertid alligevel brugt på en måde, så det kommer til at fremstå som om, vi har deltaget i planlægningen af projektet.
Vi ønsker at gøre indsigelse herimod og beder om, at det fremover udtrykkeligt bliver forklaret, at vi IKKE har deltaget på anden måde end som modtager af informationer.

Derudover må vi gentage, at vi med stigende bekymring har set, at skoven fyldes med flere og flere motionister på cykel og på løbende fod, samt at vi har noteret, at der fra Naturstyrelsens side gives tilladelse til flere og flere store stævner med hundredvis af deltagere og officials.

Og vi har noteret, at de spor, som vi blev orienteret om ved mødet på Ostrupgaard, og som netop nu er under udarbejdelse, noterer vi er blevet udvidet til at strække sig ud over 27 km, hvilket er ganske meget i en skov, som er ca. 5 x 5 km.

Inden vi fortsætter, skal vi dog lige gøre plads til at sige, at vi fuldt og helt anerkender motionsidrættens berettigelse i dagligdagen anno 2017, og således også i ”vores” skov. Vi må ydermere vedstå, at have haft et udmærket samarbejde med den lokale MTB-klub, hvis uegennyttige arbejde med at fremme sporten og få unge og ældre interesseret i at dyrke mere motion, vi fuldt ud anerkender.

Vanskelighederne opstår i vægtningen af de enkelte interessers andele i brugen af skoven. Vi har tidligere udtalt og vil vedblivende udtale vores frygt for, at skoven vil fortrænge dyre- og fuglelivet og skovens almindelige spadserende gæster af slægten homo sapiens. Vi frygter, at skoven vil få status af motionsreservat og langsomt blive ødelagt og nedslidt. Tisvilde Hegn er med sin sandbund en yderst ømtålelig biotop, som vil kunne nedslides hurtigere end mange andre skove, og ydermere rummer skoven sjældne kulturskatte af historisk værdi, ikke mindst gravhøjene, der såfremt de i nogle år yderligere anvendes som cykelbane, vil blive forvandlet til almindelige, kedelige knolder i skovens geografi.
Vi har hørt sagt fra Naturstyrelsen, at alle arrangementer og hverdaglig aktivitet vil være overladt til den enkelte gruppes eller den enkelte udøvers selvjustits, idet Naturstyrelsen ikke har nogen mulighed for kontrol af arrangementer og aktiviteter i sit budget, og dette gør os ganske bekymrede, idet vi ser såvel aktiviteter som spor overalt i skoven, også på steder, som Naturstyrelsen på sin hjemmeside beder om, ikke bliver brugt som motionsterræn. Der cykles (og rides og løbes) i klitter og på strand-enge, og de steder, hvor Naturstyrelsen har anlagt trapper, cykles der blot ved siden af trapperne, og Kystvagtstien og gravhøjene bruges fortsat som spændende momenter i træningsrunderne. For os at se, så bredes ”sporene” ud, og skoven tages i brug, hvor den kan give udfordringer og derigennem formindskes hensynet til almenvellet, dyrelivet og skovens almindelige brugere. Kort sagt, er det tydeligt at se effekten af motionsidrættens kolossale udbredelse på skovens dyreliv og bundforhold!
Vi noterer, at der ikke endnu forekommer nogen adfærdsregulerende skiltning på de 4 af Naturstyrelsen nævnte indgange til skoven for motionsdyrkende, og selv Naturstyrelsen har medgivet at ca. 20% af de motionsdyrkende må forventes ikke at ville overholde gængse gældende regler, således som f.eks. den lokale MTB-klub underviser sine medlemmer i. Som et minimum burde en form for adfærdskodex være synligt for alle på flere steder i skovens udkant, så man havde noget at pege på og/eller henvise til, dersom man stødte på motionsdyrkende, der ikke overholdt de regler, der er opsat på Naturstyrelsens hjemmeside.

Idet vi anerkender motionsidrættens berettigelse, også i ”vores” skov, må vi dog alligevel gøre indsigelse mod en efterhånden alt for udbredt brug. Vi kan være bekymrede over, at der gives lov næsten ad libitum, og de steder, hvor der lægges reguleringer ud, følges der ikke op med nogen form for kontrol.

Vi er selvfølgelig også udmærket klar over, at dette problem ikke er begrænset til at gælde for bevoksning, dyr og mennesker i Tisvilde hegn, men er et stort set landsdækkende diskussionsemne. Vi forestiller os, at man fra ansvarshavende myndigheders side tager denne diskussion alvorligt og finder en fuldgyldig, heldækkende og langtidsgældende løsning for hele området, herunder Tisvilde Hegn.

Desuden kunne vi lokalt godt tænke os, at det var muligt – eventuelt via en form for kalender – at orientere sig om, hvornår ”vores” skov var optaget af større konkurrencer/events/ motionsløb, så man kunne indrette egne aktiviteter efter dette.

Tisvilde Lokalråd

Related Posts

X